Vedtægter

Vedtægter for Live & Unplugged:

 

§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: Live & Unplugged (herefter FORENINGEN)
Foreningens hjemsted er Næstved Kommune på formandens adresse: Helgesvej 8, 4160 Herlufmagle

§ 2. Formål

a) Foreningen ønsker at støtte velgørende formål og vil derfor ved hver koncert give et beløb til velgørenhed. Enten i form af direkte donation såfremt foreningen er likvid, eller i form af sponsorer eller andre midler. Hver koncert vil derfor have et velgørende formål. Foreningen ønsker endvidere at at støtte og fremme interessen for musik for såvel udøvere som for tilhørere og for at styrke områdets kulturliv.
b) Det er målet, at der skal være minimum 2 årlige koncerter, hvortil der sælges billetter, hvor indtægten doneres til velgørenhed. Modtagerorganisation vælges af bestyrelsen.
c) Foreningen arrangerer derudover koncerter for et mindre publikum, hvor der foretages live streaming til sociale medier. Dette gøres både som ”åbne prøver” men også for at give kunstneremulighed for at komme ud til et bredere publikum og på den måde hjælpe dem med synlighed.
d) Det er foreningens ønske, at engagere unge frivillige og være med til at lære dem, hvordan man både mixer musik og viderebringer det i digital form. Dette gøres ved hjælpe af etablerede teknikere og producere, der bistår og vejleder de unge til at opnå de rette tekniske færdigheder.

§ 3. Organisation

Foreningens overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.
Generalforsamlingen vælger:
• En bestyrelse på minimum 3 personer
• 1 suppleant for bestyrelsen
• 1 revisor
• 1 suppleant for revisor
Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 3 personer er på valg hvert år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.
Ved den stiftende generalforsamling blev følgende bestyrelse valgt og konstitueret:
• Frank Dyring (formand)
• Dennis Skoglund (næstformand)
• Kirstine Loubet (kasserer)
• Kenneth Reiner (bestyrelsesmedlem og revisor)
• Michael Engman (bestyrelsesmedlem og suppleant)

§ 4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel via www.liveandunplugged.dk samt Facebook siden: Live & Unplugged. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget på foreningens adresse senest en uge før generalforsamlingen).
5. Valg (Jf. § 3)
6. Eventuelt

§ 5. Foreningens bestyrelse

Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungerer som idéudvikling og forum for foreningen.
Tegningsret for foreningen har formanden.

§ 6. Medlemskab

Som medlem kan enhver optages efter godkendelse af bestyrelsen ved almindelig flertalsbeslutning, som har interesse i at støtte og forpligtige sig til foreningens formål og fremme. Hvis et medlem ikke bidrager positivt til det fælles arbejde og formål i foreningen og/eller modarbejder foreningens virke, kan medlemmet, efter skriftlig advarsel fra bestyrelsen, opsiges/udmeldes.

§ 7. Kontingent / finansiering

De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen. Kontingent for aktivt medlemskab er sat til kr. 200. Kontingent for passivt medlemskab er kr. 100. Begge medlemsskaber er for et år af gangen. Perioden er fastlagt at gå fra 1. januar og året ud.
Foreningen søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.
Dagsorden skal motiveres.

§ 10. Regnskab

Regnskabsåret for Foreningen er kalenderåret.

§ 11. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.
Foreningen er stiftet den 01.10.2017